תקנון

מפעיל האתר
ליזה לוט , ח.פ. 059746750 (להלן: ”מפעילת האתר“ ו/או ”האתר”).

תחום עיסוק האתר
אתר זה משווק סדנאות ציור, ציורים מקוריים והדפסים.

כללי
תנאי השימוש באתר מסדירים את היחסים בין האתר לבין כל אדם הגולש ו/או משתמש באתר או במידע המצוי בו )כל אחד מהם להלן: ”הלקוח“ ו/או ”המשתמש”(. | הניסוח בתקנון זה בלשון זכר מטעמי נוחות אך הכוונה לנשים וגברים כאחד. | כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בתקנון ולא ישמשו לשם פרשנותו. | משתמש שגילו אינו עולה על 18 העושה שימוש באתר בכל דרך שהיא דינו ככל משתמש ומפעיל האתר רואה בו כמי שקיבל מהאפוטרופוסים החוקיים שלו הרשאה לכך ולכן כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

הסכמת המשתמש לכל תנאי התקנון: כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי קרא תקנון זה, הבין אותו ואת תנאיו וכי הוא מסכים לתנאיו והוראותיו. כל שימוש באתר ובתכנים המוצגים בו, לרבות העיון והגלישה בו, כמו גם כל פעולה בו ובכלל זה רכישה באמצעותו, כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן. משתמש האתר מתבקש לקרוא תנאים אלה בעיון ובקפידה. המשתמש אינו חייב להסכים לתנאי שימוש אלו אך אם אינו מסכים להם, הוא נדרש לצאת מהאתר לאלתר ולא לעשות בוכל שימוש. בעשותו שימוש באתר מתחייב המשתמש, כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין,כנגד האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם. תנאי השימוש באתר מתקיימים באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר )כגון: טלפון סלולרי, טאבלט, מחשב יד וכו‘(. הם חלים על השימוש באתר גם ברשת האינטרנט וגם בכל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

סטייה מהוראות התקנון: כל התנהגות ו/או התנהלות של האתר לטובת משתמש האתר מחוץ לגבולות שימוש האתר ובניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור מצידו על האמור בתקנון זה. בכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה בין הקבוע בתקנון זה, לבין הנאמר בכל פרסום ו/או מידע אחר שפורסם ו/או ניתן על ידי האתר ו/או מי מטעמו בקשר עם תנאי השימוש, לרבות ברשתות החברתיות, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.

בוררות: הגישה והשימוש באתר אינטרנט זה לרבות השימוש בכל התכנים ו/או המידע ו/או השירותים המופיעים בו מפעם לפעם כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ולהוראות כל דין החל במדינת ישראל. | סמכות השיפוט הבלעדית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבית משפט המחוזי בתל אביב |.מובהר כי רישומי מערכת המחשב של האתר כוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות הנעשות באתר ושפרטי המשתמש כפי שהזין בטופס ההתקשרות במחשבי האתר מהווים ראייה חלוטה וסופית לנכונות ההתקשרות. | נגד מגישי פרטים כוזבים ונגד משתמש שמשבש בכל דרך שהיא את פעילות האתר עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים. המשתמש מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שיגרם לאתר עקב מסירת פרטים כוזבים ו/או שיבוש האתר ו/או שיבוש הפעלתו. | האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות היכרות עם תוכן האתר. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג כל תוכן מהאתר אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב ממפעילת האתר והעושה כך צפוי לתביעה.

שינויים בתקנון: האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, להוסיף או לגרוע ממנו על פי שיקול דעתו הבלעדית וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. האחריות הבלעדית והמלאה להכרת התנאים להלן ולשימוש באתר על פי תנאים אלו חלה בכל עת על המשתמש בלבד.

שימוש האתר בפרטי המשתמש: המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר ישמש גם לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר והמשתמש מסכים לכך מעצם השימוש שהינו עושה באתר, כמפורט בתקנון זה.

זכויות יוצרים: מלוא זכויות היוצרים, סימני המסחר והקניין הרוחני באתר, לרבות בתכני האתר, בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קודמחשב, קובץ  גרפי, תמונה, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, הינם בבעלות מפעילת האתר בלבד. אין להעתיק, לצלם, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי אחד מאלו ו/או לייצר נגזרות של כל חלק מן האתר ואין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

הפסקת פעילות האתר: האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדית את הפעילות באתר.

סירוב התקשרות וחסימת משתמש: האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדית ביטול התקשרות מכל סיבה שהיא. האתר שומר לעצמו את הזכות לחסום כל משתמש אשר מפר תנאי תקנון זה ו/או משתמש בתכני האתר לרעה.

פרטיות המשתמש באתר
פרטיות משתמשי האתר חשובה למפעילת האתר והיא נוקטת באמצעי זהירות על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע הנמסר לה על ידי המשתמשים. יחד עם זאת, מידע שלקוח בוחר לפרסם באתר כגון, קטעי וידאו, טקסט, ביקורת, קישורים וכו‘ אינו בגדר מידע פרטי. מפעילת האתר עושה שימוש בעוגיות למטרות תפעולו התקין ולמטרותיה השיווקיות בלבד. האתר אוסף ושומר מידע שהלקוח מוסר ביודעין מרצונו החופשי ובהסכמתו המלאה ומידע שמתקבל כתוצאה משימוש באתר כגון: איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפות האישיות של הלקוחות, לצורכי אבטחת מידע, לשיפור חווית משתמש ועל מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולמנוע ממנו את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. מפעילת האתר תוכל למסור פרטים כאמור גם על פי צו בית משפט. | במקרה בו יתעורר חשד אצל החברה כי הנרשם לאתר ביצע מעשה העלול לפגוע במפעילת האתר ו/או במי מטעמה ובמקרה של שימוש באתר שיש בו משום הפרת תנאי מתנאי תקנון זה. משתמש רשאי לדרוש מהחברה בכתב, כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע והדבר יתבצע במהרה.